Elecziuns dal Cussegl federal dapi l'onn 1848

L’Assamblea federala elegia las cusseglieras federalas ed ils cussegliers federals tras in'elecziun secreta. Arnold Koller, ch'è daventà pli tard cusseglier federal, dat giu sco cusseglier naziunal sia vusch a chaschun da l'elecziun dal Cussegl federal dals 10 da december 1986.
L’Assamblea federala elegia las cusseglieras federalas ed ils cussegliers federals tras in'elecziun secreta. Arnold Koller, ch'è daventà pli tard cusseglier federal, dat giu sco cusseglier naziunal sia vusch a chaschun da l'elecziun dal Cussegl federal dals 10 da december 1986. (KEYSTONE/Str)

Durada d'uffizi e demissiun

Las cusseglieras federalas ed ils cussegliers federals restan en media var 10 onns en uffizi. La durada d'uffizi la pli lunga hai dà il 19avel tschientaner. Carl Schenk è stà 32 onns cusseglier federal. Er fitg ditg è per exempel Giuseppe Motta stà en il Cussegl federal.  Durant il temp da las duas guerras mundialas è el stà 28 onns en uffizi. Da l'ultim temp pon vegnir menziunads ils 15 onns d'uffizi da Furgler, Delamuraz, Villiger e Leuenberger. Ina limitaziun da la durada d'uffizi u in votum da disfidanza na datti betg. La commembra u il commember dal Cussegl federal en uffizi determinescha pia sez il mument da sia demissiun. Mintgatant succeda quella però sin squitsch da la partida u dal parlament. Nunreelecziuns da cusseglieras federalas e cussegliers federals en uffizi datti fitg darar. Dapi l'onn 1848 è quai capità quatter giadas (Ulrich Ochsenbein 1854, Jean-Jacques Challet-Venel 1872, Ruth Metzler 2003, Christoph Blocher 2007).

Cussegliers federals che n'han betg acceptà l'elecziun 

Mintgatant èn persunas bain vegnidas elegidas en il Cussegl federal, ma n'han betg acceptà questa elecziun. L'exempel il pli giuven è stà Francis Matthey che ha refusà sia elecziun a favur da la segunda dunna en il Cussegl federal (Ruth Dreifuss).

Vesair anc ina giada las elecziuns dal Cussegl federal passadas?

L'organisaziun da l'elecziun dal Cussegl federal è chaussa dal parlament, las registraziuns sin video da questas elecziuns ed ils protocols verbals pon vegnir consultads sin parlament.ch

Dumondas davart l'elecziun dal Cussegl federal?

Il parlament fa ina glista da las dumondas las pli frequentas e da las respostas davart las reglas da l'elecziun dal Cussegl federal.

 Parlament - Elecziuns dal Cussegl federal

Ultima midada 15.11.2018

Tar il cumenzament da la pagina

https://www.admin.ch/content/gov/rm/start/bundesrat/geschichte-des-bundesrats/bundesraete-und-ihre-wahl.html