La sesida dal Cussegl federal

Il Cussegl federal prenda sias decisiuns a chaschun da sias sesidas. Per pudair decider davart circa 2'500 fatschentas per onn dovri ina preparaziun minuziusa e conscienziusa, ma er tschertas reglas formalas ed informalas. 

Il Cussegl federal tracta 2500 fatschentas per onn. Avant mintga sesida preparan las salteras ed ils salters las actas. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)

Il Cussegl federal sa raduna uschè savens sco quai ch'ils affars pretendan. Uschia èsi fixà en la lescha. Per regla sa raduna la regenza svizra ina giada per emna ad ina sesida ordinaria en la stanza da sesidas dal Cussegl federal: normalmain la mesemna, durant las sessiuns dal parlament il venderdi. La sesida cumenza per il solit a las 9.00 e dura pliras uras. Manada vegn ella da la presidenta resp. dal president da la Confederaziun.

Cumpetenza da decider

Il Cussegl federal è cumpetent da decider, sche almain quatter commembras e commembers èn preschents. El decida tant sco pussaivel en la procedura da consens, mintgatant dentant tras votaziun. En cas da paritad da las vuschs quinta duas giadas la vusch da la presidenta resp. dal president da la Confederaziun.

Nagin dretg da votar per la chanceliera federala

Er la chanceliera federala sa participescha a las sesidas. Ella n'ha nagin dretg da votar, po dentant far propostas tar las fatschentas da la Chanzlia federala. Las vicechancelieras ed ils vicechanceliers fan part da las tractativas, nun ch'il Cussegl federal disponia autramain.

Visitas èn raras

Visitas èn raras; ellas na vegnan betg beneventadas en la stanza da sesidas, mabain en il "Bureau du Président", in local accessoric sin il 1. plaun da la Chasa federala vest. Ina giada per onn vegn envidà il president dal directori da la Banca naziunala per al laschar preschentar ses rapport. Mintgatant beneventa il Cussegl federal autas funcziunarias ed auts funcziunaris da la Confederaziun, sch'i para dad esser inditgà che la regenza svizra vegnia infurmada directamain. Per las tractativas politicas sco talas è il Cussegl federal dentant adina per sai (cun la participaziun da la chanceliera federala e dals dus vicechanceliers).

Sesidas "extra muros" e clausuras

Ina fin duas giadas per onn fa il Cussegl federal ina sesida "extra muros", pia ordaifer la Chasa federala. Ella ha lieu mintgamai en in auter chantun, per exprimer uschia l'attaschadadad cun ils chantuns. Mintgatant sa retira el ad ina clausura da pliras uras, per che temas impurtants possian vegnir tractads a fund.

Lunga glista da tractandas

Circa 2'500 fatschentas stattan mintga onn sin la glista da tractandas dal Cussegl federal. Il pli bler temp impunda el per respunder intervenziuns parlamentaras. 

Chaussas formalas ed informalas

  • Mintga commembra e commember dal Cussegl federal discurra sia lingua materna.
  • Durant la sesida sa tituleschan las commembras ed ils commembers dal Cussegl federal en moda formalmain correcta: monsieur le président, madame la vice-présidente, Frau Bundesrätin, meine Herren Bundesräte u Frau Bundeskanzlerin.
  • La glista da tractandas cumpiglia quatter colurs: oransch, blau, alv e verd. Fatschentas incontestadas (glista oranscha) vegnan per regla approvadas svelt. La glista blaua cuntegna las respostas a las intervenziuns parlamentaras. Las tractandas da la glista alva vegnan discutadas e decididas mintgina per sai, pervia da lur impurtanza politica. Mintgatant s'extendan las tractativas sur pliras sesidas. La glista verda cumpiglia fatschentas confidenzialas che vegnan medemamain discutadas a fund.

Ultima midada 19.07.2019

Tar il cumenzament da la pagina

https://www.admin.ch/content/gov/rm/start/bundesrat/aufgaben-des-bundesrates/entscheiden/bundesratssitzung.html