Infurmaziuns giuridicas

Responsablabad

Malgrà che las autoritads dattan bain adatg che las infurmaziuns publitgadas sin questa pagina d'internet sajan correctas, na pon ellas surpigliar nagina responsabladad per la correctadad dal cuntegn, per l'exactezza, per l'actualitad, per l'autenticitad e per la cumplettezza da talas infurmaziuns.

Las autoritads federalas sa resalvan explicitamain il dretg da midar da tut temp e senza preavis parzialmain u entiramain il cuntegn da la pagina d'internet, d'al stizzar u da suspender temporarmain la publicaziun da quel.

Las autoritads federalas refusan tutta responsabladad per donns materials u immaterials chaschunads tras l'access a las infurmaziuns publitgadas u tras lur utilisaziun resp. nunutilisaziun, tras il maldiever da la colliaziun u tras disturbis tecnics.

Renviaments e links

Renviaments e links ad autras paginas d'internet na tutgan betg en il sectur da responsabladad da las autoritads federalas. L'access a questas paginas d'internet e lur utilisaziun han lieu sin agen ristg da l'utilisadra u da l'utilisader. Las autoritads federalas decleran explicitamain ch'ellas n'hajan nagina influenza sin la furma, sin il cuntegn e sin las purschidas da las paginas, a las qualas ellas renvieschan. Las infurmaziuns ed ils servetschs da questas paginas d'internet stattan cumplainamain en la responsabladad da lur auturas e da lur auturs.

Las autoritads federalas refusan tutta responsabladad per talas paginas d'internet.

Protecziun da datas

Sa basond sin l'artitgel 13 da la constituziun federala e sin las disposiziuns dal dretg da protecziun da datas da la confederaziun ha mintga persuna il dretg da la protecziun da sia sfera privata sco er il dretg da la protecziun cunter l'abus da sias datas persunalas. Las autoritads federalas observan strictamain questas disposiziuns. Las datas persunalas vegnan tractadas dal tuttafatg confidenzialmain e na vegnan ni vendidas ni dadas vinavant a terzs.

En stretga collavuraziun cun noss "hosting-providers" ans stentain nus da proteger uschè bain sco pussaivel e cun tut ils meds las bancas da datas dad intrusiuns externas, da sperditas, d'abus u da sfalsificaziuns.

Durant l'access sin nossas paginas d'internet vegnan registradas las suandantas datas en "logfiles": l'adressa dad IP, la data, il temp, la dumonda dal program da navigaziun ed infurmaziuns che vegnan transferidas en general davart il sistem operativ resp. davart il program da navigaziun.

Questas datas permettan a las autoritads federalas da far evaluaziuns satisticas anonimas per renconuscher tendenzas che servan a meglierar la purschida. Tenor la lescha federala davart la surveglianza dal traffic da posta e da telecommunicaziun (LSTPT) datti in'obligaziun legala da conservar las datas da connexiun durant almain sis mais.

Questas reglas na valan betg, sche Vus contactais voluntarmain las autoritads federalas. Durant la registraziun da Vossa adressa dad e-mail vegn quella archivada en in banca da datas separada che n'è betg colliada cun ils "logfiles" anonims. Vus avais da tut temp la pussaivladad d'annullar Vossa registraziun.

Copyright

Dretgs d'autur: autoritads da la confederaziun svizra.

Las infurmaziuns sin las paginas d'internet da las autoritads federalas vegnan messas a disposiziun a la publicitad. Cun chargiar giu u cun copiar texts, maletgs, fotografias u autras datotecas na vegnan transferids nagins dretgs vi dals cuntegns.

Ils dretgs d'autur e tut ils auters dretgs en connex cun ils texts, cun ils maletgs, cun las fotografias u cun autras datotecas sin las paginas da las autoritads federalas tutgan exclusivamain a quellas ubain a las titularas ed als titulars che vegnan menziunads spezialmain. Per la reproducziun da mintga element dovri ordavant l'autorisaziun en scrit da las titularas e dals titulars dals dretgs d'autur.

Ultima midada 24.11.2015

Tar il cumenzament da la pagina