Midada da la Lescha federala davart las taxas da bul

Ils 13 da favrer 2022 vegn la populaziun a votar davart la Midada da la Lescha federala davart las taxas da bul.

Curtamain

Las interpresas dovran chapital, per exempel per far investiziuns u per cuvrir perditas. Sch’ina interpresa procura per agen chapital cun emetter aczias u chaussas sumegliantas, incassescha la Confederaziun ina taglia: la taxa d’emissiun. Ella importa 1 pertschient dal chapital emprestà. La taglia vegn incassada pir sin imports da passa 1 milliun francs. Per reglana pajan interpresas pitschnas betg talas taxas; las entradasfiscalas derivan principalmain d’interpresas mesaunas e grondas.

Il Cussegl federal ed il parlament vulan abolir la taxa d’emissiun. Las interpresas duain pudair emprestar nov agen chapital senza stuair pajar taglias per quai. Uschia vegnan reducids ils custs d’investiziun, quai che ha in effect positiv per la creschientscha e per las plazzas da lavur. Ultra da quai dumognan las interpresas cun bler agen chapital meglier crisas che las interpresas cun pauc agen chapital, perquai ch’ellas han dapli reservas. Da l’aboliziun da la taxa d’emissiun profiteschan oravant tut las interpresas giuvnas che creschan fermamain, ma che n’han anc naginas reservas. Per finanziar lur creschientscha dovran ellas ulteriur agen chapital ch’è suttamess oza la taxa d’emissiun. Tras l’aboliziun da la taxa perdess la Confederaziun entradas d’approximativamain 250 milliuns francsper onn. Cunter quest project èsi vegnì fatg in referendum, perquai che las adversarias ed ils adversaris èn da l’avis, che principalmain las interpresas grondas profitassan.

Dumondada votaziun: 

Vulais Vus acceptar la midada dals 18 da zercladur 2021 da la Lescha federala davart las taxas da bul (LTB)?

Recumandaziun dal Cussegl federal e dal parlament

Il Cussegl federal ed il parlament vulan abolir la taxa d’emissiun. Quai ha effects positivs per l’attractivitad da l’economia locala da la Svizra: L’aboliziun generescha creschientscha; ella stgaffescha e garantescha plazzas da lavur. Ultra da quai è la mesira finanzialmain supportabla.

Recumandaziun dal comité da referendum

Da l’aboliziun da la taxa d’emissiun profiteschan – tenor il comité – principalmain ils concerns gronds, las bancas e las assicuranzas che lavuran sin plaun internaziunal. Las burgaisas edils burgais n’avessan nagut da quai. Anzi, els stuessan pajar dapli taglia u acceptar ina reducziun da las prestaziuns dal stadi.

Ultima midada 04.01.2022

Tar il cumenzament da la pagina

L’app da votaziun da la Confederaziun e dals chantuns: 

https://www.admin.ch/content/gov/rm/pagina-iniziala/documentaziun/votaziuns/20220213/midada-da-la-lescha-federala-davart-las-taxas-da-bul.html