Midada da la Lescha federala davart la taglia federala directa

Ils 27 da settember 2020 votescha la populaziun davart la midada da la Lescha federala davart la taglia federala directa.    

Curtamain

Tar las taglias pon geniturs far valair la deducziun per uffants. En cas da la taglia federala directa dastgan els deducir per mintga uffant 6500 francs da las entradas. Sch’els laschan tgirar lur uffant en ina canorta d’uffants, perquai ch’els lavuran, vegn vitiers per questa tgira tras terzas persunas anc ina deducziun da maximalmain 10 100 francs per uffant. Sin plaun federal e chantunal pon vegnir fatgas anc ulteriuras deducziuns.

Il Cussegl federal ed il parlament vulan auzar la deducziun maximala per la tgira tras terzas persunas, che po vegnir fatga tar la taglia federala directa, da 10 100 sin 25 000 francs per uffant. Els vulan gidar a cumbinar meglier la famiglia e la professiun e cumbatter il medem mument la mancanza da persunas spezialisadas. L’augment da questa deducziun chaschuna perditas da taglia periodicas annualas da var 10 milliuns francs. Il parlament ha ultra da quai decidì d’augmentar la deducziun generala per uffants da 6500 sin 10 000 francs. El vul distgargiar famiglias, independentamain da la furma da tgira. Quai chaschuna perditas fiscalas supplementaras ch’èn vegnidas stimadas avant la crisa da corona sin 370 milliuns francs. Pervia da la crisa da corona dastgassan ellas esser temporarmain pli bassas, per l’onn fiscal 2021 per var 50 fin 100 milliuns francs. Perquai ch’ils chantuns èn participads a las entradas da la taglia federala directa, ston els surpigliar bundant 20 pertschient da tut il minus d’entradas fiscalas. Da l’augment da las deducziuns pon profitar quels quasi 60 pertschient da las famiglias che ston pajar la taglia federala directa.

 
 

Dumonda da votaziun:

Vulais Vus acceptar la midada dals 27 da settember 2019 da la Lescha federala davart la taglia federala directa (LTFD) (resguard fiscal dals custs per la tgira d’uffants tras terzas persunas)?
 
 

Recumandaziun dal Cussegl federal e dal parlament

Il Cussegl federal ed il parlament vulan augmentar las deducziuns per uffants tar la taglia federala directa. Uschia vegnan resguardads en moda pli adequata la lavur da famiglia ed ils custs per ils uffants. Ultra da quai sa laschan cumbinar meglier la famiglia e la professiun e la mancanza da persunas spezialisadas po vegnir mitigiada.

 
 

Recumandaziun dals comités da referendum

Per ils comités da referendum è l’augment da la deducziun generala per uffants in regal fiscal exclusivamain a favur da geniturs ritgs. Els teman che prestaziuns vegnian reducidas en auters lieus e che er la classa mesauna haja da patir da quai. Sch’ins veglia propi distgargiar famiglias, dessi meglras pussaivladads.

 
 

Ultima midada 14.08.2020

Tar il cumenzament da la pagina

L’app da votaziun da la Confederaziun e dals chantuns:

 
 
https://www.admin.ch/content/gov/rm/pagina-iniziala/documentaziun/votaziuns/20200927/midada-da-la-lescha-federala-davart-l-taglia-federala-directa.html