Il Departament federal da l'intern (DFI)

Il Departament federal da l'intern (DFI) s'occupa principalmain da temas sco la AVS ed ils fatgs da sanadad. Manà vegn el dapi il cumenzament da l'onn 2012 dad Alain Berset. 

Schef dal DFI Alain Berset.

Cusseglier federal Alain Berset

Alain Berset è naschì ils 9 d'avrigl 1972 a Friburg. A l'Universitad da Neuchâtel ha el studegià scienzas politicas ed economicas. El ha terminà ses studi l'onn 1996 cun il licenziat respectivamain l'onn 2005 cun il doctorat. Berset è maridà e bab da trais uffants.

Durant sia lavur da doctorat ha el lavurà sco assistent e collavuratur scientific a l'Institut da retschertgas economicas e regiunalas da l'Universitad da Neuchâtel. Suenter è el stà perscrutader ospitant a l'Institut da perscrutaziun economica a Hamburg, avant ch'el è daventà cussegliader strategic dal Departament d'economia publica dal chantun Neuchâtel. L'onn 2006 è el daventà independent sco cussegliader da strategia e da communicaziun independent.

L'onn 2003 è Alain Berset vegnì elegì per il chantun Friburg en il Cussegl dals chantuns ch'el ha presidià l'onn 2008/2009.

Elecziun en il Cussegl federal

Ils 14 da december 2011 ha l'Assamblea federala plenara elegì il socialdemocrat en il Cussegl federal. Dapi il 1. da schaner 2012 è Alain Berset schef dal Departament federal da l'intern (DFI). L'onn 2018 è el stà per l’emprima giada president da la Confederaziun.
 

Il Departament federal da l'intern (DFI)

Il DFI è in departament fitg varià. Sut ses tetg èn reunids secturs zunt differents sco las assicuranzas socialas, ils fatgs da sanadad, la statistica u l'egualitad da las schlattainas. Latiers vegnan ils secturs da la cultura e da l'aura, pia la meteorologia. Actualmain èn centralas per il DFI cunzunt la prevenziun per la vegliadetgna ed ils fatgs da sanadad.  

Cifras pertutgant il DFI

Plazzas a temp cumplain (2021): 2633

Tenor il preventiv quinta il DFI per l'onn 2021 cun custs da 19,58 milliardas francs.

 
 
 
 
 
 
 
 

Il president da la Confederaziun Alain Berset

L’onn 2023 n’è Alain Berset betg mo il schef dal DFI, mabain er il president da la Confederaziun. Quest uffizi cumpiglia oravant tut duairs da represchentaziun. Ultra da quai è Berset en il Cussegl federal “primus inter pares”, quai vul dir l’emprim tranter collegas cun las medemas intenziuns. 

Presidi da la Confederaziun

 

Ultima midada 15.06.2023

Tar il cumenzament da la pagina

https://www.admin.ch/content/gov/rm/pagina-iniziala/departaments/departament-da-intern-dfi.html