Istorgia dal Cussegl federal

L'onn 1848, cun acceptar la Constituziun federala, è la Svizra daventada in stadi federal modern. Ils chantuns avevan ussa ina regenza federala ed in parlament federal sur sai. L'emprima Assamblea federala è sa radunada il november 1848, ha tschernì l'emprim Cussegl federal ed ha fixà Berna sco sedia dal Parlament federal.  

Elecziuns dapi l'onn 1848

Elecziuns dapi l'onn 1848

La regenza svizra consista da set cusseglieras federalas e cussegliers federals. Bundant 100 cusseglieras federalas e cussegliers federals han guvernà la Svizra fin ussa. Elegids u confermads vegnan las cusseglieras federalas ed ils cussegliers federals dal parlament per 4 (pli baud 3) onns.

Partidas dapi l'onn 1848

Partidas dapi l'onn 1848

Betg adina èn stadas represchentadas pliras partidas en il Cussegl federal. Il cumenzament dal stadi federal ha guvernà 43 onns a la lunga la partida liberaldemocratica, pia la PLD dad oz. Las forzas politicas èn vegnidas integradas successivamain en la regenza. Da l'onn 1959 fin l'onn 2003 hai dà la "furmla magica".

Regiuns dapi l'onn 1848

Regiuns dapi l'onn 1848

Cun Stefano Franscini e Daniel-Henri Druey sesevan gia l'onn 1848 dus represchentants da la Svizra latina en il Cussegl federal. Dal federalissem e da las minoritads linguisticas èsi adina vegnì tegnì quint.


 

Ils collegi dapi l'onn 1848

Il collegi dapi l'onn 1848

L'onn 1848 ha il parlament elegì per l'emprima giada set cussegliers federals. Mintga cussegliera federala u cusseglier federal è commembra u commember da la regenza e maina in departament. Il dumber da departaments è restà il medem fin oz. Ils conclus da la regenza vegnan prendids cuminaivlamain dal collegi.

Dunnas dapi l'onn 1984

Dunnas dapi l'onn 1984

L'onn 1971 ha la Svizra introducì il dretg da votar da las dunnas e las emprimas dunnas èn daventadas commembras dal parlament. Igl ha durà fin l'onn 1984 fin che l'emprima dunna è vegnida elegida en il Cussegl federal.


Presidis dapi l'onn 1848

Presidis dapi l'onn 1848

Jonas Furrer è daventà l'onn 1848 l'emprim president da la Confederaziun. Il presidi vegn surdà dapi l'onn 1848 mintga onn ad in'autra commembra u ad in auter commember dal Cussegl federal. Fin l'onn 1920 ha il president surpiglià per regla il Departament politic, il Departament federal d'affars exteriurs (DFAE) d'ozendi.

  • L'onn 1981 ha il Cussegl federal declerà il Psalm svizzer definitivamain sco imni uffizial da la Confederaziun svizra. Quest imni è vegnì duvrà provisoricamain gia dapi l'onn 1961.
  • L'onn 1891 ha il Cussegl federal fixà il 1. d'avust sco di da la festa naziunala svizra. Quel regorda a l'engirament dal Rütli ed al Patg federal da l'onn 1291. Dapi l'onn 1994 è quest di in firà suenter ch'ina iniziativa dal pievel respectiva è vegnida acceptada.

Ultima midada 15.11.2018

Tar il cumenzament da la pagina