Obligaziun envers la publicitad

Las sesidas dal Cussegl federal n'èn betg publicas. Ma suenter mintga sesida infurmescha il Cussegl federal detagliadamain ils chantuns, il parlament e la publicitad davart sias decisiuns ed intenziuns.

A chaschun d'ina conferenza da medias dal Cussegl federal discurran Guy Parmelin, Ignazio Cassis e Karin Keller-Sutter davart la Cunvegna instituziunala e davart l'iniziativa da limitaziun. Berna, ils 7 da zercladur 2019 (KEYSTONE/Peter Schneider)

Il Cussegl federal è obligà d'infurmar l'Assamblea federala, ils chantuns e la publicitad. E quai betg mo davart sias decisiuns, mabain er davart ses giudicaments da la situaziun, davart sias planisaziuns e davart sias mesiras. El è er obligà da tgirar las relaziuns cun la publicitad e da s'infurmar davart las opiniuns e davart ils giavischs che vegnan exprimids en la discussiun publica.

Sustegn tras la pledadra u il pledader dal Cussegl federal

En il rom da l'adempliment da l'obligaziun d'infurmaziun vegn il Cussegl federal sustegnì da la Chanzlia federala e da la pledadra u dal pledader dal Cussegl federal. 

Ina conferenza da medias suenter mintga sesida dal Cussegl federal

Suenter mintga sesida dal Cussegl federal ha lieu directamain ina conferenza da medias en il Center da medias da la Confederaziun. Là infurmeschan ils commembers dal Cussegl federal ch'èn responsabels per ina fatschenta sco er il pledader dal Cussegl federal davart las discussiuns e las decisiuns ch'èn vegnidas tratgas en la sesida.

Conferenza da medias dal Cussegl federal live en l'internet

A la conferenza da medias pon sa participar mo collavuraturas e collavuraturs da las medias; la publicitad po dentant guardar la conferenza live sin admin.ch/tv. Tar la gronda part da las fatschentas vegn plinavant publitgada ina communicaziun a las medias. Gia avant las medias vegnan il parlament ed ils chantuns infurmads en scrit davart las decisiuns.

Senza infurmaziun nagina atgna opiniun

Fitg impurtanta è l'infurmaziun avant votaziuns. Per quest intent publitgescha il Cussegl federal mintgamai 3 fin 4 emnas avant las votaziuns ina broschura cun las explicaziuns. En quella vegnan preschentads ils temas da la votaziun, ils arguments da las aderentas e dals aderents sco er da las adversarias e dals adversaris en ina furma bain chapibla. Er per las elecziuns dal Cussegl naziunal che han lieu mintga 4 onns datti in mussavia electoral en furma d'ina broschura.

La transparenza è ina premissa per democrazia

Las burgaisas ed ils burgais pon exercitar lur dretgs mo, sch'ellas ed els pon s'infurmar davart l'activitad statala e davart las basas giuridicas. En quest connex ha l'internet ina rolla centrala.

Tut las leschas èn en la rait

Sin las paginas d'internet da la Confederaziun chattan ins l'entira collecziun da leschas ed il Fegl uffizial federal cun las publicaziuns uffizialas, ma er fitg blers rapports, studis ed expertisas.

Mintga persuna po pretender da survegnir invista da documents administrativs

Tenor la Lescha da transparenza, ch'è en vigur dapi l'onn 2004, po mintga persuna dumandar invista a documents administrativs. Quest giavisch sto vegnir ademplì, sch'i na dat nagins interess surordinads cunter ina invista.

Il pledader dal Cussegl federal

Dapi l'onn 2000 ha la Svizra ina pledadra u in pledader dal Cussegl federal che ha las suandantas incumbensas:

  • infurmar la publicitad per incumbensa dal Cussegl federal
  • cussegliar il Cussegl federal sco er sias commembras e ses commembers en dumondas d'infurmaziun e da communicaziun
  • coordinar l'activitad d'infurmaziun dal Cussegl federal, dals departaments e da la Chanzlia federala.

Per l'incumbensa dal pledader dal Cussegl federal nominescha il Cussegl federal ina commembra u in commember directiv da la Chanzlia federala. 

Ultima midada 16.05.2024

Tar il cumenzament da la pagina

https://www.admin.ch/content/gov/rm/pagina-iniziala/cussegl-federal/incumbensas/infurmar.html