Il guvernar ha emprima prioritad

L'incumbensa la pli impurtanta dal Cussegl federal è il guvernar. El giuditgescha cuntinuadamain la situaziun politica, fixescha las finamiras ed il meds finanzials da l'agir statal, maina la realisaziun da las incumbensas e represchenta la Confederaziun vers anen e vers anora.  

Il cusseglier federal Ignazio Cassis ed il cusseglier federal Albert Rösti a chaschun da l’emprima sesida dal Cussegl federal dal l’onn 2023.

Las cumpetenzas dal Cussegl federal èn descrittas en ils artitgels 180 fin 187 da la Constituziun federala. L'emprima plazza occupa il chavazzin "politica guvernamentala". En questa noziun sa zuppa il "guvernar" sco tal. La Constituziun federala definescha er, tge che quai è: 

  1. il Cussegl federal determinescha las finamiras da sia politica e planisescha l'impundaziun da las resursas ch'èn necessarias per cuntanscher questas finamiras;
  2. el infurmescha la publicitad a temp e detagliadamain davart sias activitads.

Ulteriuras incumbensas dal Cussegl federal

Legislaziun ed execuziun dal dretg

Il Cussegl federal suttametta al parlament propostas per realisar iniziativas dal pievel e leschas. En atgna cumpetenza relascha el ordinaziuns cun las disposiziuns executivas tar leschas. El exequescha conclus da l'Assamblea federala che na suttastattan betg al referendum, p.ex. incumbensas per planisaziuns.

Responsabladad per las finanzas federalas

Il Cussegl federal porta la responsabladad per las finanzas federalas. Quai vul dir ch'el suttametta al parlament in plan da finanzas da plirs onns e mintga onn in preventiv. Cun il quint dal stadi dat el rendaquint al parlament davart l'impundaziun dals meds finanzials.

Responsabladad per la segirezza da la Svizra

Il Cussegl federal è responsabel per las relaziuns da la Svizra cun l'exteriur e per la segirezza interna ed externa dal pajais. En quests dus secturs po il Cussegl federal decretar ordinaziuns e disposiziuns, sche quai è necessari per motivs da la segirezza. Eventualmain po el clamar l'armada per mantegnair la segirezza.

Tgirar las relaziuns cun ils chantuns

Tenor la Constituziun federala èn ils chantuns suverans. Tar las incumbensas dal Cussegl federal tutgi pia da tgirar las relaziuns e la collavuraziun cun ils chantuns.

Manar l'administraziun federala

La finala maina il Cussegl federal l'administraziun federala cun var 38 000 collavuraturas e collavuraturs. L'administraziun federala è dividida en departaments; mintga commembra e mintga commember dal Cussegl federal maina in departament.

Colleghialitad e consens

"Il Cussegl federal decida sco collegi", hai num en la Constituziun federala. Mintga commembra e commember dal Cussegl federal è ina commembra u in commember dal collegi che ha ils medems dretgs. La presidenta resp. il president da la Confederaziun maina las sesidas, n'ha però nagins dretgs spezials. En il process da decisiun sa stenta il Cussegl federal da chattar in consens; votaziuns sco talas evitescha el per regla. Tut las commembras ed ils commembers dal Cussegl federal ston represchentar las decisiuns dal collegi vers anora – er sche quellas na correspundan betg a lur tenuta persunala u a la tenuta da lur partida. 

https://www.admin.ch/content/gov/rm/pagina-iniziala/cussegl-federal/incumbensas/guvernar.html