Da l'elecziun fin a la demissiun

Las commembras ed ils commembers dal Cussegl federal vegnan elegids da l'Assamblea federala. La perioda d'uffizi dura 4 onns, ina reelecziun u nunreelecziun è pussaivla. Las cusseglieras ed ils cussegliers federals decidan sezs, cur els vulan demissiunar.

Il nov cusseglier federal Alain Berset e la cussegliera federala Simonetta Sommaruga ils 22 da december 2012 en il tren per Friburg a la festa d'elecziun. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)

Nagin dretg da reelecziun

L'elecziun vegn mintgamai fatga per ina perioda d'uffizi da 4 onns. In dretg da reelecziun suenter quests 4 onns na datti betg.

Novas elecziuns èn pussaivlas da tut temp

Ina nova elecziun po daventar necessaria, sch'ina cussegliera federala u in cusseglier federal demissiunescha u extrescha immediatamain da l'uffizi per motivs da sanadad. La nova elecziun ha lieu en la sessiun suenter l'inoltraziun da la brev da demissiun u suenter l'extrada nunprevisa d'ina commembra u d'in commember dal Cussegl federal.

Preparativas per l’entrada en uffizi

Suenter l'elecziun cumenzan las preparativas per l’entrada en uffizi, ch'è savens il 1. da schaner. En quest connex survegn la nova magistrata u il nov magistrat il sustegn da la Chanzlia federala. Ina da las preparativas è da terminar l'activitad professiunala d'enfin qua. Eventuals mandats en cussegls administrativs u mandats sumegliants sto in nov commember dal Cussegl federal dar giu. Immediatamain suenter l'elecziun beneventa il collegi la nova commembra u il nov commember ad in emprim discurs. Durant las emnas suenter l'elecziun sa raduna il Cussegl federal en sia nova cumposiziun per reparter ils departaments e per reglar las substituziuns.

Presidenta u president da la Confederaziun per 1 onn

In dals puncts culminants en la carriera d'ina cussegliera u d'in cusseglier federal è il presidi da la Confederaziun. La persuna vegn elegida dal parlament mintgamai per 1 onn. Durant quest temp vala ella sco primus inter pares, q.v.d. sco emprima tranter talas e tals da medema posiziun. Ina da sias incumbensas e per exempel quella da manar las sesidas dal Cussegl federal. In commember dal Cussegl federal po surpigliar pliras giadas il presidi durant ses temp d'uffizi, dentant betg 2 onns en fila.

Dal cusseglier federal a l'anteriur cusseglier federal

Las cusseglieras ed ils cussegliers federals tschernan sezs il mument da lur demissiun. Els la communitgeschan en ina brev a la presidenta u al president dal Cussegl naziunal. Suenter lur demissiun han las cusseglieras ed ils cussegliers federals il dretg d'ina renta d'almain 50 pertschient dal salari d'in cusseglier federal, sch'els èn stads almain 4 onns en uffizi. Els dastgan er puspè cumenzar a lavurar. Igl è ina lunga tradiziun che las commembras ed ils commembers dal Cussegl federal surpiglian – suenter lur sortida da la regenza – incumbensas en organisaziuns u en gremis da l'economia u d'utilitad publica. Duas giadas ad onn envida il Cussegl federal sias anteriuras commembras e ses anteriurs commembers ad in past cuminaivel.

Ultima midada 15.09.2017

Tar il cumenzament da la pagina

https://www.admin.ch/content/gov/rm/pagina-iniziala/cussegl-federal/elecziun-cussegl-federal/dall_elezione-al-ritiro.html